hỗ trợ trực tuyến

BAN GIÁM ĐỐC

Norway

BSCKII. NGUYỄN QUỐC HÙNG

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Norway

BSCKII. TRẦN THỊ MINH LÝ

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Norway

THS.BS. ĐINH THỊ LAN OANH

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN