hỗ trợ trực tuyến

KHOA SẢN BỆNH

Ngày viết: 12/28/2016 08:28

KHOA SẢN BỆNH

I. SƠ LƯỢC VỀ KHOA :

Tên : KHOA SẢN BỆNH

Điện thoại : 

EMail :

II. GIỚI THIỆU VỀ KHOA :


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Trưởng khoa :BS. Hà Thị Diễm Hằng

 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :


V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT :

Các bài viết khác