hỗ trợ trực tuyến

Khoa Sản Đẻ

Ngày viết: 12/28/2016 08:24

Khoa Sản Đẻ

I. SƠ LƯỢC VỀ KHOA :

Tên : KHOA SẢN ĐẺ

Điện thoại : 

EMail :

II. GIỚI THIỆU VỀ KHOA :


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Trưởng khoa :BS. Đỗ Văn Thinh
Điều dưỡng trưởng : Đỗ Thị Phượng
 

IV. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :


V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT :


Các bài viết khác