hỗ trợ trực tuyến

PHÒNG QLCL VÀ CSKH

Ngày viết: 12/28/2016 07:20

PHÒNG QLCL VÀ CSKH

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Phòng Quản lý chất lượng và chăm sóc khách hàng bệnh viện tiền thân là Tổ quản lý chất lượng bệnh viện  được thành lập theo Quyết định số 907/QĐ-BVSN từ 26/11/2014 của Giám đốc bệnh viện về việc thành lập Tổ quản lý chất lượng, là đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

Đến ngày 27/6/2016 theo quyết định số 856/QĐ-SYT quyết định kiện toàn tổ chức, bộ máy Bệnh viện Sản Nhi thành lập phòng QLCL-CSKH.

II. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:

Nhân sự phòng quản lý chất lượng theo đề án bao gồm 04 người, hiện nay cán bộ nhân viên của phòng bao gồm:

- BS CK II Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc bệnh viện: trưởng phòng

- CNĐD Phí Thị Thu Hà: nhân viên

- ĐD: Nguyễn Thị Thủy: nhân viên

- ĐD Nguyễn Thu Linh: nhân viên

- ĐD Vũ Thị Anh : Học viên

- ĐD Nguyễn Thu Trang: Học viên

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, phòng Quản lý chất lượng bệnh viện có chức năng và nhiệm vụ sau:

a)    Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện;

b)    Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

c)    Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

d)    Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

e)    Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

f)    Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

g)    Triển khai hoặc phối hợp


Các bài viết khác