hỗ trợ trực tuyến

Quyết định ban hành quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV2 tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 10/04/2021 16:43

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định tạm thời mức giá đặt hàng dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV2 áp dụng tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh (Phụ lục kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định đã ban hành trước đây.

Các bài viết khác