hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 10.0410.0584 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài 1,136,000 VNĐ 1,136,000 VNĐ 930,000 VNĐ
2 03.3635.0369 Cắt bỏ dây chằng vàng 4,310,000 VNĐ 4,310,000 VNĐ 0 VNĐ
3 12.0266.0434 Cắt bỏ dương vật ung thư có vét hạch 3,963,000 VNĐ 3,963,000 VNĐ 0 VNĐ
4 11.0022.1102 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,151,000 VNĐ 2,151,000 VNĐ 0 VNĐ
5 11.0019.1102 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn 2,151,000 VNĐ 2,151,000 VNĐ 0 VNĐ
6 11.0017.1103 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn 3,645,000 VNĐ 3,645,000 VNĐ 0 VNĐ
7 11.0020.1105 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,095,000 VNĐ 3,095,000 VNĐ 0 VNĐ
8 11.0021.1104 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,713,000 VNĐ 2,713,000 VNĐ 0 VNĐ
9 11.0018.1105 Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn 3,095,000 VNĐ 3,095,000 VNĐ 0 VNĐ
10 11.0028.1106 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,180,000 VNĐ 2,180,000 VNĐ 0 VNĐ
11 11.0025.1106 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn 2,180,000 VNĐ 2,180,000 VNĐ 0 VNĐ
12 11.0026.1109 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 3,112,000 VNĐ 3,112,000 VNĐ 0 VNĐ
13 11.0023.1107 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn 3,582,000 VNĐ 3,582,000 VNĐ 0 VNĐ
14 11.0027.1108 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em 2,791,000 VNĐ 2,791,000 VNĐ 0 VNĐ
15 11.0024.1109 Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn 3,112,000 VNĐ 3,112,000 VNĐ 0 VNĐ