hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Quy Định Tên Dịch Vụ Mã 37 Tên dịch vụ theo TT37 Đơn giá BHYT Đơn Giá Viện Phí
1 01.0040.0081 Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm 37.8B00.0081 Chọc dò màng tim 234,000 VNĐ 80,000 VNĐ
2 01.0041.0081 Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu 37.8B00.0081 Chọc dò màng tim 234,000 VNĐ 80,000 VNĐ
3 01.0042.0099 Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da 37.8B00.0099 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng 640,000 VNĐ 596,000 VNĐ
4 01.0053.0075 Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu 37.8B00.0075 Cắt chỉ 30,000 VNĐ 36,000 VNĐ
5 01.0054.0114 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) 37.8B00.0114 Hút đờm 10,000 VNĐ 15,000 VNĐ
6 01.0055.0114 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) 37.8B00.0114 Hút đờm 10,000 VNĐ 15,000 VNĐ
7 01.0056.0300 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) 37.8D01.0300 Thủ thuật loại III (HSCC - CĐ) 295,000 VNĐ 219,000 VNĐ
8 01.0065.0071 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 37.8B00.0071 Bơm rửa khoang màng phổi 203,000 VNĐ 159,000 VNĐ
9 01.0066.1888 Đặt ống nội khí quản 37.8B00.1888 Đặt nội khí quản 555,000 VNĐ 370,000 VNĐ
10 01.0067.1888 Đặt nội khí quản 2 nòng 37.8B00.1888 Đặt nội khí quản 555,000 VNĐ 370,000 VNĐ
11 01.0070.1888 Đặt ống nội khí quản có cửa hút trên bóng chèn (Hi-low EVAC) 37.8B00.1888 Đặt nội khí quản 555,000 VNĐ 370,000 VNĐ
12 01.0071.0120 Mở khí quản cấp cứu 37.8B00.0120 Mở khí quản 704,000 VNĐ 452,000 VNĐ
13 01.0072.0120 Mở khí quản qua màng nhẫn giáp 37.8B00.0120 Mở khí quản 704,000 VNĐ 452,000 VNĐ
14 01.0073.0120 Mở khí quản thường quy 37.8B00.0120 Mở khí quản 704,000 VNĐ 452,000 VNĐ
15 01.0074.0120 Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở 37.8B00.0120 Mở khí quản 704,000 VNĐ 452,000 VNĐ