hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 12.0309.0589 Bóc nang tuyến Bartholin 1,237,000 VNĐ 1,237,000 VNĐ 0 VNĐ
2 13.0152.0589 Bóc nang tuyến Bartholin 1,237,000 VNĐ 1,237,000 VNĐ 1,500,000 VNĐ
3 12.0302.0590 Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo 2,586,000 VNĐ 2,586,000 VNĐ 0 VNĐ
4 13.0114.0590 Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo 2,586,000 VNĐ 2,586,000 VNĐ 0 VNĐ
5 13.0175.0591 Bóc nhân xơ vú 947,000 VNĐ 947,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ
6 10.0705.0489 Bóc phúc mạc bên phải 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
7 10.0704.0489 Bóc phúc mạc bên trái 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
8 10.0702.0489 Bóc phúc mạc douglas 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
9 10.0707.0489 Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
10 10.0711.0489 Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác và điều trị hóa chất nhiệt độ cao trong phúc mạc trong mổ 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
11 10.0710.0489 Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác và điều trị hóa chất trong phúc mạc trong mổ 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
12 10.0709.0489 Bóc phúc mạc kèm điều trị hóa chất nhiệt độ cao trong phúc mạc trong mổ 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
13 10.0708.0489 Bóc phúc mạc kèm điều trị hóa chất trong phúc mạc trong mổ 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
14 10.0706.0489 Bóc phúc mạc phủ tạng 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
15 10.0376.0432 Bóc u tiền liệt tuyến qua đường bàng quang 4,715,000 VNĐ 4,715,000 VNĐ 0 VNĐ