hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Quy Định Tên Dịch Vụ Mã 37 Tên dịch vụ theo TT37 Đơn giá BHYT Đơn Giá Viện Phí
1 01.0130.0209 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
2 01.0131.0209 Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
3 01.0132.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
4 01.0133.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
5 01.0134.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
6 01.0135.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
7 01.0136.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SiMV [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
8 01.0137.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
9 01.0138.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
10 01.0139.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
11 01.0141.0209 Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức HFO [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 444,000 VNĐ
12 01.0142.0209 Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 444,000 VNĐ
13 01.0143.0209 Thông khí nhân tạo với khí NO 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 444,000 VNĐ
14 01.0144.0209 Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
15 01.0153.0297 Thở máy xâm nhập hai phổi độc lập [giờ theo thực tế] 37.8D01.0297 Thủ thuật đặc biệt (HSCC - CĐ) 1,149,000 VNĐ 864,000 VNĐ