hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 03.3228.0408 Cắt 1 phổi 8,265,000 VNĐ 8,265,000 VNĐ 0 VNĐ
2 03.3230.0408 Cắt 1 thuỳ hay 1 phân thuỳ phổi 8,265,000 VNĐ 8,265,000 VNĐ 0 VNĐ
3 03.3229.0408 Cắt 1 thuỳ kèm cắt 1 phân thuỳ phổi điển hình 8,265,000 VNĐ 8,265,000 VNĐ 0 VNĐ
4 07.0020.0357 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp 4,008,000 VNĐ 4,008,000 VNĐ 0 VNĐ
5 07.0052.0356 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 bên trong ung thư tuyến giáp bằng dao siêu âm 6,402,000 VNĐ 6,402,000 VNĐ 0 VNĐ
6 07.0024.0357 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng 4,008,000 VNĐ 4,008,000 VNĐ 0 VNĐ
7 07.0056.0356 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm 6,402,000 VNĐ 6,402,000 VNĐ 0 VNĐ
8 07.0025.0357 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng 4,008,000 VNĐ 4,008,000 VNĐ 0 VNĐ
9 07.0057.0356 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp thòng bằng dao siêu âm 6,402,000 VNĐ 6,402,000 VNĐ 0 VNĐ
10 07.0027.0357 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp khồng lồ 4,008,000 VNĐ 4,008,000 VNĐ 0 VNĐ
11 07.0008.0360 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân 3,236,000 VNĐ 3,236,000 VNĐ 0 VNĐ
12 07.0040.0359 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm 4,359,000 VNĐ 4,359,000 VNĐ 0 VNĐ
13 07.0013.0360 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc 3,236,000 VNĐ 3,236,000 VNĐ 0 VNĐ
14 07.0045.0359 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc bằng dao siêu âm 4,359,000 VNĐ 4,359,000 VNĐ 0 VNĐ
15 07.0018.0360 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến giáp 3,236,000 VNĐ 3,236,000 VNĐ 0 VNĐ