hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 07.0028.0357 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ 4,008,000 VNĐ 4,008,000 VNĐ 0 VNĐ
2 07.0060.0356 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và cắt bán phần thùy còn lại trong bướu giáp khổng lồ bằng dao siêu âm 6,402,000 VNĐ 6,402,000 VNĐ 0 VNĐ
3 07.0010.0357 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân 4,008,000 VNĐ 4,008,000 VNĐ 0 VNĐ
4 07.0042.0356 Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm 6,402,000 VNĐ 6,402,000 VNĐ 0 VNĐ
5 12.0183.0408 Cắt 2 thuỳ phổi 2 bên lồng ngực trong một phẫu thuật 8,265,000 VNĐ 8,265,000 VNĐ 0 VNĐ
6 03.3284.0448 Cắt 2/3 dạ dày do loét, viêm, u lành 4,681,000 VNĐ 4,681,000 VNĐ 0 VNĐ
7 03.2660.0448 Cắt 2/3 dạ dày do ung thư 4,681,000 VNĐ 4,681,000 VNĐ 0 VNĐ
8 03.2650.0448 Cắt 3/4 dạ dày do u do ung thư 4,681,000 VNĐ 4,681,000 VNĐ 0 VNĐ
9 13.0176.0592 Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên 3,554,000 VNĐ 3,554,000 VNĐ 0 VNĐ
10 12.0304.0592 Cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên 3,554,000 VNĐ 3,554,000 VNĐ 0 VNĐ
11 12.0254.0592 Cắt âm vật, vét hạch bẹn 2 bên do ung thư 3,554,000 VNĐ 3,554,000 VNĐ 0 VNĐ
12 03.2241.0871 Cắt Amidan bằng Coblator 2,303,000 VNĐ 2,303,000 VNĐ 0 VNĐ
13 07.0007.0362 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân 2,699,000 VNĐ 2,699,000 VNĐ 0 VNĐ
14 07.0039.0361 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm 4,208,000 VNĐ 4,208,000 VNĐ 0 VNĐ
15 07.0009.0360 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân 3,236,000 VNĐ 3,236,000 VNĐ 0 VNĐ