hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 07.0041.0359 Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân bằng dao siêu âm 4,359,000 VNĐ 4,359,000 VNĐ 0 VNĐ
2 07.0011.0357 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân 4,008,000 VNĐ 4,008,000 VNĐ 0 VNĐ
3 07.0006.0357 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân 4,008,000 VNĐ 4,008,000 VNĐ 0 VNĐ
4 07.0038.0356 Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đơn thuần không có nhân bằng dao siêu âm 6,402,000 VNĐ 6,402,000 VNĐ 0 VNĐ
5 03.2661.0448 Cắt bán phần dạ dày cực dưới do ung thư kèm vét hạch hệ thống 4,681,000 VNĐ 4,681,000 VNĐ 0 VNĐ
6 12.0200.0448 Cắt bán phần hoặc gần toàn bộ dạ dày cực dưới do ung thư kèm vét hạch hệ thống Di hoặc D2 4,681,000 VNĐ 4,681,000 VNĐ 0 VNĐ
7 03.2559.0941 Cắt bán phần lưỡi có tạo hình bằng vạt cân cơ 6,604,000 VNĐ 6,604,000 VNĐ 0 VNĐ
8 12.0138.0941 Cắt bán phần lưỡi có tạo hình bằng vạt cân cơ 6,604,000 VNĐ 6,604,000 VNĐ 0 VNĐ
9 10.0358.0424 Cắt bàng quan toàn bộ, nạo vét hạch và chuyển lưu dòng nước tiểu bằng ruột 5,073,000 VNĐ 5,073,000 VNĐ 0 VNĐ
10 03.3522.0424 Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da 5,073,000 VNĐ 5,073,000 VNĐ 0 VNĐ
11 10.0347.0424 Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da 5,073,000 VNĐ 5,073,000 VNĐ 0 VNĐ
12 14.0180.0805 Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) 1,065,000 VNĐ 1,065,000 VNĐ 1,120,000 VNĐ
13 14.0147.0731 Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF 1,160,000 VNĐ 1,160,000 VNĐ 0 VNĐ
14 12.0305.0593 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2,677,000 VNĐ 2,677,000 VNĐ 0 VNĐ
15 13.0177.0593 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần 2,677,000 VNĐ 2,677,000 VNĐ 0 VNĐ