báo giá các mặt hàng thuốc

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 […]

mời chào giá Mua sắm hóa chất cho máy khí máu B211

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TTBYT; Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BVSN ngày 01/7/2022 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về việc ban hành quy trình thực hiện mua sắm vật […]