Chào Mừng Kỷ Niệm Ngày Khoa Học Công Nghệ Việt Nam: “”Khoa Học, Công Nghệ Và Đổi Mới Sáng Tạo – Động Lực Phát Triển Bền Vững”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng khẳng định: “Cách mạng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự phát triển khoa học và kỹ thuật, với sự phát triển văn hoá của nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, với ý chí, quyết tâm và sự nỗ lực của mình, ngành Khoa […]