Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Sự hài lòng của người bệnh là trách nhiệm của chúng tôi !

GỌI CẤP CỨU: 0203-3696-466

Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

QĐ Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2024 của Bệnh viện Sản Nhi

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách

năm 2024 của Bệnh viện Sản Nhi

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90 /2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở y tế giai đoạn 2023-2025;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-SYT ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Sản Nhi trực thuộc Sở y tế tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của trưởng phòng Tài chính- Kế Toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024 (Theo biểu đính kèm).

Điều 2. Hình thức công khai: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Sản Nhi.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng Tài chính- Kế toán và các bộ phận liên quan thuộc và trực thuộc Bệnh viện thực hiện Quyết định này./.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây: 1.Cong khai DT Quy NS 2024.sản nhi

2. QĐ công khai ngân sách năm 2024

HỎI ĐÁP VÀ PHẢN ÁNH DỊCH VỤ

Bệnh viện sẽ giải đáp các câu hỏi và trả lời phản ánh sớm nhất đến quý bệnh nhân.